Фондове миграция, граници и сигурност

Европейският съюз подкрепя мерки и политики в областта на миграцията, управлението на границите и сигурността с цел да спомогне за преодоляването на нарастващите предизвикателства.

За периода 2021-2027 г. ще са налице три фонда в областта на вътрешните работи:

  • Фонд „Убежище и миграция“ - предоставя подкрепа на държавите членки за управлението в областта на убежището и миграцията. Осигуряват се необходимите инструменти за реакция пред променящите се предизвикателства, свързани с миграцията, както в рамките на ЕС, така и в сътрудничество с други държави.
  • Инструмент за финансово подпомагане на управлението на границите и визите – следва да гарантира ефективно интегрирано управление на външните граници на ЕС, чрез осигуряване на европейската гранична и брегова охрана, модернизиране на общата визова политика и развитие и оперативната съвместимост на широкомащабните информационни системи (включително Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им и Системата за влизане/излизане).
  • Фонд „Вътрешна сигурност“, който подпомага превенцията и координацията между полицейските, съдебните и други компетентни органи за защита на гражданите. Частичният общ подход се основава на съществуващия фонд и го адаптира към новите обстоятелства, например необходимостта от засилване на борбата срещу тероризма, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността.

Със средства от тези фондове ще се подкрепят и проекти в трети държави за справяне със силния миграционен натиск, за борбата с киберпрестъпността и за оперативната съвместимост на информационните системи.

За периода 2021-2027 г., България ще получи средства по трите фонда в общ размер на 240 млн. евро.

Документи

Документи
Предложение за регламент Инструмент за управление на граници и визи
Предложение за регламент Фонд Вътрешна сигурност
Предложение за регламент Фонд Убежище и Миграция
icon