Обща селскостопанска политика

Създадената през 1962 г. обща селскостопанска политика на ЕС (ОСП) представлява партньорство между селското стопанство и обществото, между Европа и нейните земеделски производители. Основната й цел е осигуряването на подкрепа за земеделските производители и повишаване на селскостопанската производителност, за да се гарантират стабилни доставки на храни на достъпни цени, както и поддържане на жизнеспособността на икономиката в селските райони чрез насърчаване на заетостта в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и свързаните с тях сектори.

ОСП е обща политика за всички държави от ЕС. Тя се управлява и финансира на европейско равнище със средства от бюджета на ЕС. ОСП се финансира чрез два фонда в рамките на бюджета на ЕС:

  • Европейски фонд за гарантиране на земеделието(ЕФГЗ) осигурява пряка помощ и финансиране на пазарни мерки – т.нар. Първи стълб на ОСП, включващ директните плащания за земеделските производители;
  • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) -  осигурява финансиране за развитие на селските райони.

Плащанията се управляват на национално равнище от всяка държава от ЕС. Информация за получателите на плащания по ОСП се публикува от всяка държава в съответствие с правилата на ЕС за прозрачност.

Директните плащания са многофункционален елемент на Общата селскостопанска политика. Директните плащания подкрепят доходите на стопанствата, гарантирайки устойчивостта на селското стопанство, поддържането на жизнеспособно производство на храни и продоволствена сигурност. Тази подкрепа позволява на фермерите да предоставят, в допълнение към производството на храни, жизненоважни обществени блага, като например екосистемни услуги, заетост, управление на ландшафта и поддържане на жизнеспособността на икономиката. 

След 2020 г. директните плащания ще продължат да осигуряват подкрепа и стабилизиране на селскостопанските доходи; ефективно използване на природните ресурси; равнопоставеност на единния пазар на ЕС; компенсация за прилагането на високи производствени стандарти и екологични изисквания на ЕС и подпомагане на уязвими сектори.

Вторият стълб на ОСП е Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, който допринася за изравняването на различията в развитието на селскостопанския сектор и регионите, за укрепване на пазарните позиции на производителите и преработвателите, за насърчаване развитието на икономически, социални и екологични дейности в селските райони, като същевременно се гарантира устойчивото и ефективно използване на природните ресурси, опазване на биоразнообразието, насърчаване на биоземеделието, на иновациите и навлизането на млади и нови хора в сектора.

За периода 2021-2027 г., България ще получи средства в размер на над 5 млрд. евро за директни плащания и над 2 млрд. евро за развитие на селските райони.

За повече информация: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/

Документи

Документи
Предложение за Регламент относно стратегическите планове по ОСП
Предложение за Регламент относно управлението на ОСП
icon