Следващо поколениеЕвропейски съюз

Национален план за възстановяване и устойчивост

Next Generation EU е нов инструмент, създаден по предложение на Европейската комисия и целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите-членки на ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19. Комисията предвижда разгръщането на инструмента чрез три стълба – оказване на подкрепа на държавите-членки за тяхното възстановяване, стимулиране на икономиката и частните инвестиции, извличане на поуки от кризата.

карта на България

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Този инструмент ще подпомага действията на държавите членки за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19, както и опитите им да изградят по-устойчиви на шокове обществени системи и национални икономики. За да получат подкрепа, държавите членки трябва да изготвят национални планове за възстановяване и устойчивост, в които да определят своите програми за реформи и инвестиции до 2026 г.

карта на България

Кохезионна политика

Политиката на сближаване на Европейския съюз или Кохезионната политика има за цел да ускори икономическото и социално сближаване, като ограничи неравенствата в икономическото развитие на различните региони.

карта на България

Механизъм за справедлив преход

Механизмът за справедлив преход има за цел да гарантира, че няма да има изоставени по пътя на ЕС към климатична неутралност до 2050 г. Механизмът ще се съсредоточи върху регионите и секторите, най-силно засегнати от прехода поради зависимостта си от изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси.

карта на България

REACT – EU

Чрез този инструмент ЕС предоставя допълнително финансиране и гъвкавост при използването на структурните фондове за изтичащия програмен период, за да помогне на държавите членки в усилията им за възпиране на здравната криза и овладяване на икономическата криза, настъпили заради разпространението на COVID-19.

карта на България

Други приоритети

Европейският съюз подкрепя мерки и политики в други направления, сред които са областта на миграцията, управлението на границите и сигурността, както и създадената през 1962 г. обща селскостопанска политика на ЕС (ОСП). По първото, за периода 2021-2027 г., България ще получи  средства в общ размер на 240 млн. евро., а по второто – над 5 млрд. евро за директни плащания и над 2 млрд. евро за развитие на селските райони.

карта на България
scroll.alt